ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ

Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ αποτελεί μια σταθερή δομή ενίσχυσης και υποστήριξης του θεσμού της ΑΕΕ στο ελληνικό σχολείο. Βασικές του λειτουργίες είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, η υποστήριξη συζητήσεων και επικοινωνίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και η παρακολούθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των σχολείων μέσω ενός δικτύου πληροφόρησης στο οποίο έχουν πρόσβαση τα αρμόδια στελέχη και οι εκπαιδευτικές αρχές. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο λειτουργεί:

Α. Ως ιστοχώρος ενημέρωσης και πληροφόρησης της εκπαιδευτικής κοινότητας με σκοπό:

  • τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών.
  • την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχολικών μονάδων όλης της χώρας μέσω των ανταλλαγών τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ιδιαίτερα μέσω της διάχυσης καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
  • την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του θεσμού της ΑΕΕ.

Β. Ως Φόρουμ  επικοινωνίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ. Ειδικότερα παρέχει τη δυνατότητα:

  • στους σχολικούς συμβούλους να ανταλλάσσουν προτάσεις και εμπειρίες σχετικές με τον συντονισμό των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες, την επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη δράσεων και την βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας κ.ά.
  • στους διευθυντές των σχολικών μονάδων να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες& σχετικές με την εφαρμογή της ΑΕΕ στο σχολείο τους, να συζητούν και ζητούν διευκρινίσεις για ζητήματα επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης, καθώς και για ζητήματα διοίκησης του σχολείου,ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και όλων των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας, για τρόπους διαχείρισης προβλημάτων κ.ά.
  • στους εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, τον προγραμματισμό του έργου τους στο σχολείο, τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων δράσης, τις ανάγκες τους για ενδοσχολική επιμόρφωση, τη συνεργασία με συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας, την ενίσχυση διεπιστημονικών συνεργασιών, κ.ά.

Γ. Ως Δίκτυο Πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο με σκοπό:

  • την επεξεργασία των δεδομένων των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
  • την υποστήριξη του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, κα.) στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  • τη διαρκή ενημέρωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για τα αποτελέσματα των δράσεων των σχολικών μονάδων με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των πολιτικών σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.