ΕΙΣΑΓΩΓΗ

"Καλές Πρακτικές"

Οι πρακτικές που παρουσιάζονται εδώ αναπτύχθηκαν από σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ κατά τη διετία 2010-2012. Οι πρακτικές αυτές αφορούν διαδικασίες αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (Γενική Εκτίμηση, Συστηματική Διερεύνηση Δεικτών του εκπαιδευτικού έργου), καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση του έργου του σχολείου.
Αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα για όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν να αναπτύξουν αντίστοιχες διαδικασίες και να διαμορφώσουν τις δικές τους πρακτικές ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου.

Τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται σ’ αυτήν την ενότητα προέρχονται από τις εκθέσεις που συνέταξαν τα σχολεία μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της ΑΕΕ και ειδικότερα από:

  • την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου,
  • την Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου,
  • την Έκθεση 2ου Τετραμήνου- Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων, Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης,
  • την Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης β΄ Έτους - Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης.

Το περιεχόμενο της σελίδας ταξινομείται στις εξής βασικές κατηγορίες:

Γενική Εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, όπου εμφανίζονται εκθέσεις σχολικών μονάδων που συντάχθηκαν από τα σχολεία μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας. Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται ως παραδείγματα τεκμηρίωσης των εκτιμήσεων, οργάνωσης της ομαδικής εργασίας ή ανάπτυξης συλλογικών εργασιών των συμμετεχόντων.

Συστηματική Διερεύνηση επιλεγμένων δεικτών του εκπαιδευτικού έργου, όπου εμφανίζονται αντίστοιχες εκθέσεις σχολικών μονάδων. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν στοιχεία ανάπτυξης συστηματικών ερευνητικών διαδικασιών και παρουσίασης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Ερευνητικά Εργαλεία, όπου εμφανίζονται εργαλεία τα οποία διαμορφώθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες τόσο για τη συστηματική διερεύνηση δεικτών όσο και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης.

Σχέδια Δράσης, όπου εμφανίζονται παραδείγματα δράσεων βελτίωσης, όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί ή όπως τελικά υλοποιήθηκαν από τα σχολεία, αποτελέσματα ή προϊόντα που παρήχθησαν από την υλοποίηση σχεδίων δράσης ή και πρακτικές διάχυσης των αποτελεσμάτων τους.