ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ 2013 - 2014

Για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ κατά το τρέχον σχολικό έτος προβλέπονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

  1. Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων για επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης
  2. Σχεδιασμός Δράσης που θα υλοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά και
  3. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του σχολείου.

Οι διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού της ΑΕΕ είναι γενικά ίδιες σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης. Ωστόσοτο διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό για την εφαρμογή τους διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία ανά βαθμίδα και τύπο εκπαίδευσης. Για να δείτε τις οδηγίες και το υποστηρικτικό υλικό που σας αφορούν επιλέξτε ακολούθως τον τύπο ή την βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο σας