ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

H Αυτo-αξιολόγηση ως Διερευνητική Διαδικασία

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική πολιτική σε διεθνές επίπεδο έχει φέρει στο επίκεντρο της προσοχής την εκπαιδευτική μονάδα ως το χαμηλότερο και πλέον ουσιαστικό επίπεδο άσκησής της (Gray et al., 1999, Ματθαίου, 2000, Bryk & Schneider, 2004, Elmore, 2004, James et al.,2006, Eurydice, 2007, Hopkins, 2007, Μπαγάκης, Δεμερτζή & Σταμάτη, 2007).

Στη λογική αυτή εντάσσονται αιτήματα όπως:

  • Η βελτίωση του σχολείου (school improvement)
  • Η αποτελεσματικότητα του σχολείου (school effectiveness)
  • Η μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας (school autonomy)
  • Η απόδοση κοινωνικής λογοδοσίας από τη σχολική μονάδα (school accountability) ή
  • Η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής βάση δεδομένων (evidence based education policy).

Πολλά από αυτά τα αιτήματα συναρθρώνονται στα σύγχρονα συστήματα αυτό-αξιολόγησης (self evaluation) της σχολικής μονάδας (Παλαιοκρασάς κ.ά, 1997, Σολομών, 1999, Koulaidis & Kotsira, 2004, Mac Beath, 2005). Τα συστήματα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαδικασίες που επιτρέπουν στη σχολική μονάδα να:

  • Διερευνά συλλογικά την υφιστάμενη κατάστασή της
  • Εντοπίζει δυνατές και αδύνατες πτυχές της λειτουργίας της (strengths and weaknesses)
  • Διαμορφώνει ένα συλλογικό όραμα και σχέδιο για τη βελτίωσή της στο οποίο έχουν δεσμευθεί όλοι οι παράγοντες που δρουν εντός της και τέλος να
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή της επίτευξης των στόχων και της υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσής της (σχέδια δράσης) και να παρέμβει διορθωτικά όπου χρειάζεται.

Οι θεωρητικές βάσεις των συστημάτων αυτό-αυτοαξιολόγησης ανάγονται στις έννοιες του σχολείου ως οργανισμού που μαθαίνει (learning organization) και της έρευνας δράσης (action research). Προκειμένου λοιπόν να καταδειχτεί ο δι-ερευνητικός χαρακτήρας της αυτό-αξιολόγησης κρίνεται προηγουμένως σκόπιμο να εκτεθούν πρώτα εν συντομία οι προαναφερόμενες δυο θεμελιακές έννοιες

Το πλήρες κείμενο στον ακόλουθο τόμο "Μεθοδολογία και Εργαλεία - Φάκελος Παραδειγμάτων και Ερευνητικών Εργαλείων".