ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟΜΟΣ I: ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στις βασικές διαστάσεις της αυτοαξιολόγησης και παρουσιάζει συνοπτικά το πλαίσιο κατηγοριοποίησης του εκπαιδευτικού έργου σε πεδία, δείκτες και κριτήρια εντάσσοντάς την στον ετήσιο κύκλο προγραμματισμού και αξιολόγησης του έργου της Σχολικής Μονάδας.
ΤΟΜΟΣ ΙΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τα κείμενα του παρόντος τόμου βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη συστηματική οργάνωση και ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Δίδεται έμφαση σε ζητήματα όπως η κατανόηση της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης των επιμέρους διαδικασιών μεταξύ τους, ο καθορισμός εφικτών στόχων, η τήρηση σταθερών βημάτων κατά την εφαρμογή τους, και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εδραίωση των αλλαγών στις δομές, τη λειτουργία και την κουλτούρα του σχολείου.
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
Γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία και στα εργαλεία διερεύνησης των δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Το υλικό αυτό αποτελεί ένα ενδεικτικό ερευνητικό πλαίσιο και συνιστά μια πρόταση προσέγγισης και διερεύνησης η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ομάδες εργασίας στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης, στη διαδικασία της γενικής εκτίμησης της εικόνας του νηπιαγωγείου και στη συστηματική διερεύνηση των δεικτών ποιότητας.
ΤΟΜΟΣ IV:  ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (πλαίσιο ανάπτυξης και παραδείγματα)
Εδώ προτείνονται διαδικασίες για την ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από τη σχολική μονάδα σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών του εκπαιδευτικού έργου.
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση / Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα
ΤΟΜΟΣ V:  ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Στο υλικό αυτό παρουσιάζονται σχέδια εκθέσεων και έντυπα για την καταγραφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που συνδέονται με την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και σχέδιο έκθεσης των αποτελεσμάτων ενός σχεδίου δράσης.
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου / Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Σχέδια Εκθέσεων