ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τα σχέδια δράσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της «Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας» και μία ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρο του εκπαιδευτικού έργου καθώς συνδέονται άμεσα με στοχευμένες δράσεις παρέμβασης που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του έργου της σχολικής μονάδας.
Συνιστούν έναν από τους βασικούς δείκτες της ΑΕΕ και τα αποτελέσματά τους ένα από τα βασικά κριτήρια αποτίμησης των επιτευγμάτων του σχολείου.

Η εφαρμογή των σχεδίων δράσης έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα σχέδια δράσης, μέσω της διάχυσης των «καλών πρακτικών», αποτελούν βασική παράμετρο υποστήριξης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, της επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και της ενίσχυσης των συνεργασιών μεταξύ των σχολείων όλης της χώρας.