ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

...
 

Η Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου γίνεται με την αποτίμηση ενός εκάστου των δεικτών που ορίζονται στο θεματικό πλαίσιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, στον τόμο III του υλικού της ΑΕΕ. 

Παράδειγμα εφαρμογής
Ακολούθως δίνεται σταδιακά ένα παράδειγμα εφαρμογής που μπορεί να ποικίλει από σχολείο σε σχολείο ανάλογα με τη δύναμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στάδιο 1ο
Η διαδικασία αρχίζει με τη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων:
(α)  Ορίζεται ποιοι θα αποτελέσουν την ολομέλεια των συνερχομένων για την Γενική Εκτίμηση της εικόνας
       του σχολείου (αν π.χ. θα συμμετέχουν και αντιπρόσωποι των γονέων).
(β)  Ορίζεται η ομάδα ή οι ομάδες εργασίας,
(γ)  Κατανέμονται οι προς εκτίμηση δείκτες στα μέλη της ομάδας ή των ομάδων.
(δ)  Ορίζεται χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της Γενικής Εκτίμησης

Στάδιο 2ο
Διερευνώνται τα διαθέσιμα στο σχολείο τεκμήρια για τον σχηματισμό της γενικής εικόνας κάθε Δείκτη (αρχεία, έντυπα και ηλεκτρονικά, αλληλογραφία, πρακτικά, γνώμες – κρίσεις διδασκόντων, μαθητών, γονέων). Σ' αυτό το στάδιο ζητείται και η βοήθεια - καθοδήγηση του Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης, όσον αφορά τη μέθοδο και το εύρος διερεύνησης κάθε Δείκτη. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης των Δεικτών περιλαμβάνεται στον Τόμο ΙΙΙ «Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης».

7 τομείς και 15 δείκτες

Ακολούθως παρατίθενται μεμονωμένοι οι 15 δείκτες ανά τομέα σε αρχεία PDF και WORD για επεξεργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! στα σχολεία που γίνεται για πρώτη φορά η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης ο δείκτης 5.2 δεν έχει αντικείμενο και δεν αποτιμάται.

1. Μέσα και πόροι

 

2. Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου

  

3. Διδασκαλία και Μάθηση

 

4. Κλίμα και Σχέσεις του Σχολείου

 

5. Δράσεις Βελτίωσης

 

6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

  

7. Αποτελέσματα του Σχολείου

(β) Η Ομάδα εργασίας συντάσσει πρόταση Γενικής Εκτίμησης κάθε Δείκτη, που υποβάλλεται ως εισήγηση στην ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων για την τελική εκτίμηση της εικόνας του.
 Για την εισηγητική πρόταση μπορεί να συμπληρωθεί η ακόλουθη φόρμα όπου αναγράφονται:
 1. Ο τίτλος του Δείκτη και ο τομέας στον οποίο ανήκει
 2. Η ποσοτική αποτίμησή του Δείκτη και
 3. Η αιτιολόγησή της αποτίμησης βάσει τεκμηρίων
  

Παράδειγμα αποτίμησης Δείκτη

Στάδιο 3ο
(α)  Συνέρχεται η ολομέλεια για την τελική αποτίμηση των δεικτών και της γενικής εικόνας του σχολείου,
      σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.
(β)  Υποβάλλονται οι εισηγήσεις των ομάδων εργασίας για την αποτίμηση των δεικτών και λαμβάνονται οι
      τελικές αποφάσεις,κατά προτίμηση ομόφωνα. Σε περίπτωση διαφωνίας, η τελική απόφαση
      λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
(γ)  Ιεραρχούνται οι ανάγκες της σχολικής μονάδας και επιλέγεται το σχέδιο δράσης που θα υλοποιηθεί
      από το επόμενο σχολικό έτος. Ο τίτλος του σχεδίου δράσης και ο δείκτης που αντιστοιχεί,
      καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του σχολείου.
(δ)  Η συνεδρίαση της ολομέλειας ολοκληρώνει τη διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης ορίζοντας την ομάδα
      που θα αναλάβει το σχεδιασμό της Δράσης.

  • Σε αυτή τη φάση το σχολείο διατυπώνει ένα γενικό πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Ένα αναλυτικό πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης μπορεί να διαμορφωθεί στην αρχή της νέας χρονιάς. Οδηγίες και υλικό για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων δράσης (πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής και παραδείγματα) περιλαμβάνονται στον Τόμο IV καθώς και στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ/ «Καλές πρακτικές» των σχολείων.
  • Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού, αρχής γενομένης από την επιλογή των σχεδίων δράσης και κατά την υλοποίησή τους το επόμενο σχολικό έτος,προτείνεται να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως:
    • η δημιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου,
    • η διαμόρφωση ή ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου,
    • η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και η βελτίωση των σχέσεων με το σύλλογο γονέων και την μαθητική κοινότητα.

Στάδιο 4ο
Συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου. Σχετικό σχέδιο έκθεσης συμπεριλαμβάνεται στον 5ο τόμο του υποστηρικτικού υλικού με τον τίτλο «Σχέδια Εκθέσεων». Η έκθεση φυλάσσεται στο σχολείο ως τεκμήριο καλής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Γενικής Εκτίμησης.
Η συγκεκριμένη έκθεση συνάσσεται άπαξ κατά το πρώτο σχολικό έτος της εφαρμογής του θεσμού της ΑΕΕ και τα στοιχεία της αξιοποιούνται για την συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης του σχολείου που γίνεται ηλεκτρονικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ένα σχέδιο Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου μπορείτε να μεταφορτώσετε ΕΔΩ    

Παραδείγματα εκθέσεων Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου δίνονται στην ενότητα "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ", "ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ"