ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι βιβλιογραφικές πηγές αποτελούν ουσιαστικό, συμπληρωματικό και υποστηρικτικό παράγοντα της ερευνητικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών. Η επιλογή των συγκεκριμένων θεματικών περιοχών οφείλεται στην άμεση σχέση που έχουν με την ανάπτυξη του θεσμού της «Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας». Ένα βασικό μέρος της βιβλιογραφίας αφορά στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Οι άλλες περιοχές είτε υποστηρίζουν την εφαρμογή των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης» στη σχολική μονάδα, όπως είναι η «μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας» και η «έρευνα-δράση» είτε αφορούν σε πεδία ειδικού ενδιαφέροντος επηρεάζονται από τα αποτελέσματά της, όπως είναι η «ηγεσία και διοίκηση» στο σχολείο και το «κλίμα και σχέσεις» στο σχολείο.

  Βιβλιογραφία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης