ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γα τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ διαμορφώθηκαν τέσσερις (4) τόμοι εκπαιδευτικού υλικού που αφορούν σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και την Ειδική Αγωγή. Το υλικό αυτό παρείχε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θεωρητική θεμελίωση καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και παραδείγματα για όλα τα στάδια της εφαρμογής διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης:

Τόμος II: Διαδικασίες και Εργαλεία
Γίνεται αναφορά στις διαδικασίες υλοποίησης των επιμέρους σταδίων της αυτοαξιολόγησης και παρουσιάζεται αναλυτικά το θεματικό και μεθοδολογικό πλαίσιο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που προτείνονται προς διερεύνηση από τη σχολική μονάδα. Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται από σύντομη περιγραφή των δεικτών, από μια ενδεικτική πρόταση για τη διερεύνηση του κάθε δείκτη, καθώς και από ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας για κάθε δείκτη.

 

 

 

Β ΕΤΟΣ

Τόμος IV: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
Εδώ προτείνονται διαδικασίες για την ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από τη σχολική μονάδα σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών του εκπαιδευτικού έργου. Τις προτάσεις αυτές ακολουθούν και ενδεικτικά παραδείγματα Σχεδίων Δράσης.