ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η «Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου» αποτελεί την εναρκτήρια διαδικασία στην Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας κατά την οποία το σχολείο απαντά στο ερώτημα «Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα;».
Η έκθεση ‘Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου’ αποτελεί το κείμενο το οποίο η Σχολική Μονάδα συντάσσει μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας και στο οποίο παρουσιάζει με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε, όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:

  1. Τις διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησε η σχολική μονάδα για τη συνολική απεικόνιση του σχολείου, ενότητα στην οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες όπως ο χρόνος και η διάρκεια της αξιολόγησης, ο αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση των ομάδων, ο αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ.
  2. Την αποτίμηση της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου, με την οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά και ποσοτικά η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται στην ουσία για την παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας της ολομέλειας των συμμετεχόντων, με την καταγραφή της ενιαίας θέσης ή εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
  3. Τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα αποτελέσματα σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο που προέκυψαν από τη διαδικασία, όπως είναι: τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου, οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη.

Οι σχολικές μονάδες ξεκίνησαν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου, επιχειρώντας μια πρώτη συνολική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με εργαλείο την οργανωμένη συζήτηση αποτίμησαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου τους ως προς κάθε δείκτη ποιότητας, κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, κατέληξαν σε μία κοινώς αποδεκτή θέση περιγραφικής και ποσοτικής αξιολόγησης για κάθε δείκτηαποτέλεσμα διαπραγμάτευσης/σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων - επεσήμαναν τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολείου τους, καθώς και τους τομείς που επέλεξαν να διερευνήσουν συστηματικότερα στη συνέχεια.

 

Οι εκθέσεις Γενικής Εκτίμησης συνολικά ΕΔΩ   


Ακολούθως, παρουσιάζονται οι εκθέσεις Γενικής Εκτίμησης ανά σχολείο, όπως τη συνέταξαν μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΑΛΚΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ