ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Παράδειγμα παρατήρησης μαθήματος από τον εκπαιδευτικό

Εισαγωγή:Παρακάτω παρατίθενται δύο εργαλεία για την αποτίμηση της αποτελεσματικής διδασκαλίας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. Το πρώτο αποτελεί εργαλείο για την παρατήρηση μαθήματος στην τάξη από τον εκπαιδευτικό. Το δεύτερο αποτελεί εργαλείο αναστοχασμού-αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του.
Πηγή: Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος
Ονοματεπώνυμο νεοεισερχομένου:
Ονοματεπώνυμο μέντορα:
Μάθημα:
Ημερομηνία και διάρκεια παρακολούθησης:

Το έντυπο παρατήρησης μαθήματος συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας στη σχολική μονάδα τόσο από τους μέντορες (για την παρατήρηση μαθημάτων που αναλαμβάνουν οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί) όσο και από τους νεοεισερχόμενους (για την παρακολούθηση μαθημάτων στις τάξεις του μέντορα).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο έντυπο κατά τη διάρκεια της παρατήρησης μαθήματος στην τάξη. Συνιστάται να είσαστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς και αντικειμενικοί.