ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η «Συστηματική Διερεύνηση Δεικτών» αποτελεί ουσιαστική διαδικασία στην Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας καθώς συνδέεται με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της «έρευνας – δράσης» στο σχολείο. Η έκθεση της «Συστηματική Διερεύνηση Δεικτών» αποτελεί το κείμενο το οποίο η Σχολική Μονάδα συντάσσει μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας και στο οποίο παρουσιάζει με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε, όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.
Στις επιμέρους ενότητες της έκθεσης περιλαμβάνονται :

 1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα κατά τη διερεύνηση του δείκτη, όπως π.χ. πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας, συναντήσεις με γονείς, μαθητές και άλλους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, άξονες συζήτησης, κ.λπ.
 2. Το σχέδιο αξιολόγησης που ανέπτυξε η Σχολική Μονάδα, με καταγραφή στοιχείων όπως: το αντικείμενο της αξιολόγησης, οι συγκεκριμένοι στόχοι διερεύνησης που τέθηκαν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμησή του, καθώς και οι πηγές και οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν για την άντληση των πληροφοριών.
 3. Τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία διατυπώνονται με τη μορφή αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα συμπεράσματα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου ως προς τον δείκτη που διερευνήθηκε, με σαφή αναφορά στα συγκεκριμένα δεδομένα που υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα αυτά.
 4. Οι προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και οι οποίες σε επόμενο στάδιο θα εκτιμηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου, οι σχολικές μονάδες προχώρησαν στη συστηματική διερεύνηση - μια ενδελεχέστερη και σε βάθος αποτίμηση - επιμέρους περιοχών/δεικτών του εκπαιδευτικού έργου.Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας διαμόρφωσαν αρχικά το σχέδιο αξιολόγησης που θα ακολουθούσαν - προσδιόρισαν το αντικείμενο και τους στόχους της αξιολόγησης, επέλεξαν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποτιμούσαν το δείκτη, τις πηγές και τις τεχνικές για την άντληση των πληροφοριών- και εκπόνησαν τα ανάλογα εργαλεία για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με το διερευνώμενο δείκτη. Στη συνέχεια, προχώρησαν στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για δράση με στόχο τη βελτίωση.


Στοιχεία της παραπάνω διαδικασίας αποτυπώθηκαν στις αντίστοιχες εκθέσεις των σχολείων, παραδείγματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω ανά πεδίο της ΑΕΕ:

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  «Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων»
 2. ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ
  «Οργάνωση του Σχολείου»

  

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1o

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων»
 2. 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  «Διδακτική και μαθησιακή διαδικασία»
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων»
 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών»
 4. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  «Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις»
 5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  «Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών»
  «Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις»
 6. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών»
  «Υποστήριξη της επιστημονικής- παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών»

ΜΕΡΟΣ 2o

 1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών»
 2. ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης»
  «Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών»

Γ. ΚΛΙΜΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 1o

 1. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
  «Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών»
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων»
 2. 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων»
 3. 61o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
  «Σχέσεις μεταξύ των μαθητών»
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων»
 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου- γονέων»
 5. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων»
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-φορέων»

ΜΕΡΟΣ 2o

 1. 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
  «Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών»
 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  «Σχέσεις σχολείου – γονέων»
 3. ΓΕΛ ΑΣΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου - γονέων»
 4. ΕΕΕΕΚ ΛΕΣΒΟΥ
  «Σχέσεις μεταξύ σχολείου - φορέων»
 5. ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ
  «Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο»

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  «Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών»
  «Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις»
 2. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
  «Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής»