ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της διετίας 2010-2012 σε νηπιαγωγεία της χώρας μας.
Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες προσπάθειες των προσχολικών μονάδων της χώρας μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.
Στον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν σε νηπιαγωγεία της χώρας μας και αφορούν στις διαδικασίες της γενικής εκτίμησης, την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας.

Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει :

  1. Στη μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και
  2. Στη δημιουργία μια τράπεζας ιδεών για τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής.

Το υλικό αποτελείται από δυο μέρη:

  • ΜΕΡΟΣ Α: Παραδείγματα εργαλείων συλλογής δεδομένων που διαμόρφωσαν και αξιοποίησαν τα σχολεία κατά τις διαδικασίες της «συστηματικής διερεύνησης» των δεικτών της επιλογής τους.

  • ΜΕΡΟΣ Β: Παραδείγματα εργαλείων που διαμόρφωσαν τα σχολεία για την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δράσης.